تمرین grid با css

  سلام روز بخیر من این تمرین رو انجام دادم ولی هرکاری می کنم نمی تونم مثل نمونه تصویر درش بیارم

    .grid-container {
        display: grid;
        grid-template-columns: auto auto auto auto auto ;
        gap: 25px;
        background-color: crimson;
        padding: 10px;
      }
     
      .grid-container > div {
        background-color: #eee;
        text-align: center;
        padding: 20px 0;
        font-size: 30px;
      }
     
   
      .h1{
          height: 150px;
      }
      .h2{
          min-height: 500px;
      }
   
   
   
   <div class="grid-container">
          <div class="item1 h1">1</div>
          <div class="item2 h2">2</div>
          <div class="item3 h2">3</div>  
          <div class="item4 h2">4</div>
          <div class="item5 h1">5</div>
         
        </div>

  سلام روز شما هم بخیر خانم افخمی

  شما مقدار ستون رو برای هر قسمت تعیین نکردید کد رو به اینصورت ادیت کنید

  و بهتره که اسم کلاس هایی که انتخاب می کنید مفهوم باشه مثلا برای کلاس ارتفاع مفهوم تر نام گذاری کنید

   body{
          margin: 0;
          padding: 0;
      }
      .grid-container {
        display: grid;
        grid-template-columns: auto auto auto auto auto ;
        gap: 25px;
        background-color: crimson;
        padding: 10px;
      }
     
      .grid-container > div {
        background-color: #eee;
        text-align: center;
        padding: 20px 0;
        font-size: 30px;
      }
     
      .item1 {
        grid-column: 1 / span 5;
      }
      .item3 {
        grid-column: 2 / span 3;
      }
      .item5 {
        grid-column: 1 / span 5;
      }
      .h-150{
          height: 150px;
      }
      .h-min-500{
          min-height: 500px;
      }
   

      <div class="grid-container">
          <div class="item1 h-150">1</div>
          <div class="item2 h-min-500">2</div>
          <div class="item3 h-min-500">3</div>  
          <div class="item4 h-min-500">4</div>
          <div class="item5 h-150">5</div>
         
        </div>