تمرین جلسه 11 css

  body{
      direction: rtl;
  }
  *{
      margin: 0;
      padding: 0;
      box-sizing: border-box;
  }
  #tab1 table{
      border-collapse: collapse;
      margin: 100px auto;
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
      font-size: 18px;
      text-align: center;
  }
  #tab1 table td,th{
      width: 150px;
      height: 75px;
      border: 1px solid black;
  }
  #tab1 table th{
      background-color: rgb(114, 224, 219);
  }
  #tab1 table img{
      width: 120px;
      height: auto;
  }
  /* table2 */
  #tab2 table{
      text-align: center;
      margin: 150px auto;
  }
  #tab2 table td{
      width: 150px;
      height: 60px;
      /* border: 1px solid black; */

  }
  #tab2 table tr:nth-child(even){
      background-color: rgb(184, 225, 241);
  }
  #tab2 table tr:nth-child(odd){
      background-color: rgb(187, 241, 156);
  }
  /* table 3 */
  #tab3 table{
      border-collapse: collapse;
      margin: 100px auto;
  }
  #tab3 table td{
      width: 100px;
      height: 100px;
      border: 1px solid rgb(245, 231, 231);
  }
  #tab3 table tr:nth-child(odd) td:nth-child(odd){
      background-color: tomato;
  }
  #tab3 table tr:nth-child(odd) td:nth-child(even){
      background-color: rgb(233, 209, 183);
  }
  #tab3 table tr:nth-child(even) td:nth-child(odd){
      background-color: rgb(233, 209, 183);
  }
  #tab3 table tr:nth-child(even) td:nth-child(even){
      background-color: tomato;
  }

  سلام... لطف کنین کد html تون هم بفرستید اینجوری که نمی تونم چک کنم