یک مشکل دیگ ای که هست اینه سایز عکس نمیتونم تغییر بدم تو تمرین جلسه 16؟؟

  body {
      direction: ltr;
  }

  * {
      margin: 0;
      padding: 0;
      box-sizing: border-box;
  }

  .clear {
      clear: both;
  }

  /* form1 */

  .container {
      width: 50%;
      height: 450px;
      border: 1px solid rgb(21, 21, 22);
      margin: 150px auto;
      box-shadow: 1px 1px 10px blueviolet;
      border-radius: 5px;
  }

  .container image {
      display: block;
      width: 180px;
      height: 850px;
      float: right;
      border-radius: 0 5px 5px 0;

  }

  .container form {
      background-color: #ee9ca8;
      width: 50%;
      float: left;
      height: 100%;
      border-radius: 5px 0 0 5px;
      padding: 50px 50px;
  }

  .container form input {
      display: block;
      width: 150px;
      height: 8%;
      border: 1px solid rgb(245, 124, 180);
      border-radius: 4px;
      margin: 5px auto;
      box-shadow: 1px 1px 5px rgb(223, 110, 110);
      padding: 3px 10px;
  }

  .container form textarea {
      display: block;
      width: 200px;
      height: 40%;
      border: 1px solid rgb(245, 124, 180);
      border-radius: 4px;
      margin: 5px auto;
      box-shadow: 1px 1px 5px rgb(223, 110, 110);
  }

  .container form input::placeholder {
      font-size: 10px;
      font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
      font-weight: 300;
  }

  .container form input[type="submit"] {
      background-color: rgb(8, 71, 50);
      font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
      font-weight: 300;
      font-size: 15px;
      color: beige;
      border-color: black;
  }

  /* form 2 */

  .container1 {
      width: 70%;
      min-height: 150px;
      height: auto;
      border: 1px solid rgb(80, 80, 83);
      margin: 150px auto;
      box-shadow: 1px 1px 10px rgb(61, 53, 70);
      border-radius: 5px;
      direction: rtl;
      padding: 60px 0;
  }

  .container1 form div {
      width: 80%;
      height: auto;
      /* background-color: rgb(93, 236, 189); */
      margin: 25px auto;
  }

  .container1 form input {
      width: 49%;
      height: 45px;
      border: 1px solid #756f6f;
      border-radius: 4px;
      padding: 5px 25px;
      box-shadow: 1px 1px 8px rgb(117, 150, 139);
  }

  .container1 form textarea {
      width: 98%;
      height: 180px;
      border: 1px solid #9e9999;
      border-radius: 4px;
      padding: 5px 25px;
  }

  .container1 form input[type:"checkbox"] {
      width: 25px;
      height: 25px;
      border: 1px solid #aaa;
      box-shadow: none;
  }
  .container1 form label[for:"checkbox"]{
      margin-left:15px;
      font-
  }
  .container1 form input[type:"submit"]{
      display: block;
      margin: 30px auto;
      back

  }

  توی این سلکتور .container image نباید image   بنویسید شما تگی به اسم image ندارید اسم تگ img هست

  .container img به این شکل اصلاحش کنید درست میشه