تمرین ساخت img با opacity

  سلام اینم تمرین من

     .imgbox{
              width: 50%;
              height: 800px;
              padding: 10px;
              border: 5px dashed #dc143c;
              margin: 150px auto;
              border-radius: 5px;
          }
          .imgbox img{
              width: 100%;
              height: 100%;
              border-radius: 5px;
          }
          .imgbox img:hover{
              opacity: 0.5;
          }
   
   
    <div class="imgbox">
          <img src="img/summer.jpg" alt="summer img">       
      </div>

  مرسی خیلی خوب بود