تمرین جدول

  سلام تمرین جدول..

  این تمرین رو جبران کردم استاد.. دفعه قبل تمرینم خیلی ساده بود وقت نداشتم روش کار کنم اینو براش وقت گذاشتم البته روی css ش.

   #tab{
              border-collapse: collapse;
              margin: 150px auto;
          }
          #tab td{
              width: 200px;
              height: 100px;
              border: 1px solid #eee;

          }
          #tab tr:nth-child(1) td:nth-child(1){
              background-color: red;
          }
          #tab tr:nth-child(1) td:nth-child(2){
              background-color: blue;
          }
          #tab tr:nth-child(2) td:nth-child(1){
              background-color: #c800ff;
          }
          #tab tr:nth-child(2) td:nth-child(2){
              background-color: #030390;
          }
          #tab tr:nth-child(2) td:nth-child(3){
              background-color: #13f6d8;
          }
          #tab tr:nth-child(3) td:nth-child(1){
              background-color: #ffe600;
          }
          #tab tr:nth-child(3) td:nth-child(2){
              background-color: #f66a13;
          }
          #tab tr:nth-child(4) td:nth-child(1){
              background-color: #66ff00;
          }
          #tab tr:nth-child(4) td:nth-child(2){
              background-color: #09def2;
          }
          #tab tr:nth-child(4) td:nth-child(3){
              background-color: #be0640;
          }
   
   
   
  <table id="tab">
      <tr>
          <td colspan="2">1</td>
          <td colspan="2">2</td>
          <!-- <td>3</td>
          <td>4</td> -->
      </tr>
      <tr>
          <td>5</td>
          <td colspan="2">6</td>
          <td>7</td>
          <!-- <td>8</td> -->
      </tr>
      <tr>
          <td colspan="2">9</td>
          <td colspan="2">10</td>
          <!-- <td>11</td>
          <td>12</td> -->
      </tr>
      <tr>
          <td>13</td>
          <td colspan="2">14</td>
          <td>15</td>
          <!-- <td>16</td> -->
      </tr>
  </table>

  سلام..

  ممنونم خیلی خوب بود