تمرین گرید بندی با بوت استرپ

  سلام این تمرین جلسه جدید من

    .height-500{
              height: 500px;
          }
          .height-238{
              height: 238px;
          }
   
   
    <div class="container bg-light py-5 mt-5">
          <div class="row">
              <div class="col-6">
                  <div class="bg-danger height-500">1</div>
              </div>
              <div class="col-6">
                  <div class="row mb-4">
                      <div class="col-6">
                          <div class="bg-warning height-238">1
                          </div>
                      </div>
                      <div class="col-6">
                          <div class="bg-warning height-238">1
                          </div>
                      </div>
                  </div>
                  <div class="row">
                      <div class="col-6">
                          <div class="bg-warning height-238">1
                          </div>
                      </div>
                      <div class="col-6">
                          <div class="bg-warning height-238">1
                          </div>
                      </div>
                  </div>
              </div>

          </div>
      </div>

  6

  سلام ممنونم،خیلی بهتر شدن کد هاتون مرسی

  فقط مثل الان باید با دقت بنویسید تا زمان  تو در تو نویسی به مشکل نخورید.