خروجی تابع در پایتون

  سلام من یک تابع در پایتون نوشتم اما زمانی که متغیر را برای چاپ فراخوانی می کنم جواب نمی دهد

  def my_function(a,b):
   sum=a+b


  print(sum)


  سلام طبیعیه که جواب نده... متغیر sum در تابع تعریف شده و خارج از تابع قابل شناسایی نیست

  متغیرهایی که در توابع تعریف می شوند فقط زمان فراخوانی توابع شناخته میشن و بعد از اون دیگه به تنهایی قابل فراخوانی نیستن